תקנון האתר

האתר "נרשמים" nirshamim.co.il משמש כפלטפורמת פרסום וקידום מכירות לענף ההשכלה בישראל ולצעירים לפני לימודים ובכלל באמצעות האינטרנט. מבחינה מסחרית משמש האתר פלטפורמה טכנולוגית למפגש רצונות שבין חברות/מוסדות לימוד המעוניינים להציע למכירה קורסים/מוצרים או שירותים שהם מייצרים ו\או משווקים ובין המעוניינים לרכוש אותם. וכן להציע ללא תשלום למתעניינים מידע, ייעוץ, הזמנה לימים פתוחים או כנסי הסברה. הנך מוזמן לקחת חלק באתר בכפוף להסכמתך לתנאי הפרסום/שימוש. כל שימוש באתר "נרשמים" - ניתן בהתאם לתנאי השימוש שיפורטו להלן. השלמת תהליך הרישום לשירותי האתר, חתימה על דף הזמנת פרסום באתר, או כניסה כמוסד/מפרסום באמצעות הקשת סיסמא/שם משתמש פירושה מתן הסכמתך ואישורך כי קראת את האמור להלן, כי הנך מסכים לאמור בו, כי הינך מאשר/ת לקבל מאתר נרשמים או מהמפרסמים באתר נרשמים מידע פרסומי בהתאם לחוק הבזק תיקון 30א'. וכי הנך עושה שימוש באתר בכפוף לו. הנך רשאי כמובן שלא לסיים את הליך הרישום לאתר ובמקרה כזה לא תוכל להשתמש באתר או בחלקו לפי טיב העניין והקשרו.

כללי:

 

בכל מקרה בו תהיה סתירה בין האמור בתקנון זה ובין האמור באתר ביחס למוצר או שירות ספציפיים יחייבו הוראות תקנון זה למעט אם נאמר במפורש אחרת.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, עמכן הסליחה. כל ביטוי בלשון יחיד ו\או זכר יראו בו כחל ומחייב גם בלשון נקבה ו\או רבים לפי העניין.

סימני המסחר ו/או מודעות הפרסומת באתר הינם קניינה של החברה, או במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים/מוסדות, אזי- קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הסדר בו מופיעים ההצעות/מוסדות לימוד/פרסומים אינו מעיד על טיבם או חשיבותם.

האתר מיועד לשימושם של המשתמשים תושבי ישראל ואזרחיה, בני 18 או יותר, אשר כשירים בדין, ואשר אינם מנועים מכל סיבה שבדין מהתקשרות חוזית מחייבת. האתר מיועד לשימושם של מוסדות לימוד והשכלה המעוניינים לפרסם ולקדם את מכירות השירותים/מוצרים קורסים מטעמם וכן למשתמשים/גולשים המתעניינים במוצרים אלו, במוסדות הלימוד/מפרסמים או במידע/שירותים המוצעים באתר.

 

מהות האתר:

 

אתר "נרשמים" אינו מארגן או אחראי לשירותים המוצעים בו, הוא גם אינו מוכר ו/או מספק את המוצרים/שירותים המוצעים בו. כל האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים באתר באמצעותנו או בפרסום שלנו וכן למידע ולייעוץ הנלווים באתר ובפרסומות, חלה על החברות/מוסדות המציעות ועליהן בלבד. המידע באתר אינו מהווה עצה מקצועית מטעמנו או מטעם המפרסמים, או המלצה/עידוד לרכוש שירותים. האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד ג' היא שלך, אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום/הצעה באתר "נרשמים"/מידע המתפרסם בצורה אחרת באתר תסוכם ישירות בינך לבין המוסד/מפרסם. איננו משמשים צד לעסקה זו, ולא נישא בכל אחריות לשירותים וטובין שיוצעו לך או ירכשו באמצעותנו או בפרסום שלנו. איננו נושאים בכל אחריות וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו או במוצרים/שירותים/קורסים או הכשרות המפורסמות באתר.

 

בהתאם להצהרת הפרטיות, מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני / SMS המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

 

 

על השירותים/מוצרים הניתנים באתר:

 

השימוש באזורים מוגבלים באתר (המחייבים שם משתמש/סיסמא)

•         באתר נרשמים אזורים ממודרים המיועדים למפרסמים או למשתמשים אחרים אשר הגישה אליהם מובלת לבעלי שם משתמש וסיסמא (עבור משתמשים - שם משתמש/סיסמא אותה הקלידו עם כניסה ראשונית, עבור מוסד הלימוד/מפרסם- שם משתמש שהוגדר וניתן עם השימוש הראשוני)

•         המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. והוא יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. מוסד הלימוד מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

•         מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

 

עדכון/פרסום מידע באתר (מיועד למפרסמים בלבד):

•         כאשר אתה מוסר מידע לפרסום באתר, או מאשר פרסום באתר בשמך, על-ידך באופן ישיר או ע"י צד ג', אתה מאשר בעצם מסירתו / אישורו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו, כי אתה רשאי לפרסמו וכי אין בפרסומו של המידע, כולו או חלקו, משום הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו. עם פרסום המידע אתה מאשר ל-"נרשמים" להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק למסור לצבור ולהשתמש במידע זה לפי שקול דעתה.

האחריות על תכנים אלו מוטלת על המפרסם, ובאחריותו הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר או צד ג' בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

•         המפרסם מתחייב שלא להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהתכנים הבאים:

•         תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

•         תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר האחרים ו/או במפרסמים/מוסדות לימוד אחרים.

•         תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב. 

•         תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי שלא הותרו לפרסום בהתאם להסכם הפרסום המחייב את המוסד.

•         תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

•         תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

•         תמונות/אימג'ים גרפים שאין ברשותו אישור זכויות יוצרים להשתמש בהם.

 

הגבלת אחריות

•         מפעילי האתר, לרבות המנהלים, העובדים, ומי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למוסד הלימוד ו/או למשתמש באתר, ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתשתית האתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

•         החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

•         כל החלטה שתקבל כמפרסם ביחס למידע שהתקבל מגולש/מתעניין זה או אחר הינו באחריותך המלאה. איננו מתחייבים כי הפרטים הנמסרים לך על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. איננו מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתנו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים.

 

הצהרת פרטיות:

 

מטרת האתר הינה לעודד יצירת קשר בינך לבין מוסדות הלימוד המפרסמים כדי שתקבל הצעות, הזמנות לאירועים והטבות מסחריות מהם ו/או מכל גוף אחר המעוניין לתת לך הטבות אלו. כדי שנוכל לעשות כן, עבורך, תידרש בשלב ההרשמה למסור מידע שחלקו חובה (מסומן באדום) למעשה לאשר לקבל מאתר נרשמים או מהמפרסמים באתר נרשמים מידע פרסומי בהתאם לחוק הבזק תיקון 30א'. אינך חייב כמובן למסור את המידע, אולם בלא המידע- לא תוכל ליצור קשר עם מוסדות הלימוד, להשתתף באירועים או ליהנות מההטבות הניתנים על-ידם. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית למפרסמים, ללא קבלת הסכמתך. כאמור- פרטיך יועברו למפרסמים רק כאשר תבקש מידע נוסף (מטעם מוסד לימוד או מפרסם אחר) או בעת שתיקח חלק ייזום בפעילות אחרת המשותפת ל"נרשמים" עם גוף שלישי, אז יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך שהתחלת (רכישה/הרשמה/מידע/רישום ליום פתוח או כל אירוע/פעילות אחרת שתבצע) ולצורך שמירת הקשר איתך. כל עוד לא נמסור את פרטיך לצד ג' כאמור לעיל, החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. וכן ייתכן כי נשתמש במידע עצמו לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ"י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי. למרות האמור לעיל- אנו מחויבים ונעביר את פרטיך האישיים לצד ג', כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי, (לדוג': אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, או שקבלנו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי).

 

מאגר מידע רשום:

כל המידע שתמסור לאתר "נרשמים" בעת כניסתך הראשונה, וכן כל מידע אחר שיצטבר בעת השימוש באתר (מוצרים ושירותים שעניינו אותך, פרסום שעניין אותך, העמודים שבהם צפית, וכדו') יישמר במאגר המידע הרשום ברשמת מאגרי המידע במשרד המשפטים כמתחייב לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

במידה ואתר "נרשמים" ו/או המפעילה, תחליט להפעיל את האתר במסגרת תאגיד/חברה אחרת, ו/או תמכור את הפעילות או תעביר בכל צורה שהיא את הפעילות או חלקה של פעילות "נרשמים" לגוף אחר כלשהו- אזי נהיה רשאים להעביר העתק מן המידע לתאגיד החדש ובתנאי כי הוא יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. כמובן, תוכל, כל העת, עפ"י בקשתך, להסיר עצמך מרשימת מקבלי הדואר או למחוק עצמך ממאגר המידע וזאת על-ידי הפניית בקשה. במקרה כזה, יש לנו הזכות עפ"י שיקול דעתנו הבלעדית גם להפסיק את חברותך באתר.

 

 

לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649