NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני בפסיכולוגיה

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

הכשרת פסיכולוגים קליניים והעמקת היכולת המחקרית ברמה בינלאומית

אודות ביה"ס:
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב הוא בין המובילים בתחום הפסיכולוגיה בישראל. מבנה ביה"ס לפסיכולוגיה ותכניות הלימודים, משקפים את ההתפתחויות שחלו בפסיכולוגיה בעשרות השנים האחרונות. וביתר פירוט, התפתחות הפסיכולוגיה כמערכת של מגמות התמחות נפרדות, התפתחות הפסיכולוגיה כמדע אמפירי והתפתחות הפסיכולוגיה כמקצוע, הכולל את הענפים הקליניים ואת תחומי הייעוץ מחד, והמדע הבסיסי מאידך.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב.


מטרות הלימודים:
◄ להקנות לתלמיד התמחות בתחום מסוים (לימודי מגמה).
◄ להעמיק את הידע הכללי בתחומי הפסיכולוגיה החשובים. בתכנית הלימודים לתואר השני בא לידי ביטוי השילוב בין התמחות לבין הקניית ידע כללי ברמה מתקדמת: בתחום המגמה מוצעים לתלמידים שיעורי חובה, שיעורי בחירה ותרגילים מצורפים. עבודת השדה המעשית של התלמיד מותאמת למגמת לימודיו.
◄ הלימודים בביה’ס במדעי הפסיכולוגיה הינם במסלול עם עבודת גמר . תואר שני בפסיכולוגיה מאפשר להירשם כ’פסיכולוג’ במשרד הבריאות, בהתאם לחוק הפסיכולוגים. על-מנת לעבוד כפסיכולוג עצמאי יש לעבור התמחות נוספת (פירוט – ב’חוק הפסיכולוגים’).

תנאי רישום וקבלה כלליים לתכנית:
רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת התואר ’בוגר אוניברסיטה’ בפסיכולוגיה כולל תכנית ההשלמות/חוג לאחר תואר כדלהלן:
◄ למגמה הקלינית- מחקרית בציון מתאם 105 לפחות וציון ממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה. מן הראוי לציין, כי המועמדים למגמה הקלינית לא יקבלו קרדיט נוסף במיון גם אם ממוצע ציוני התואר הראשון שלהם יהיה גבוה יותר מ-90. לדוגמה, למועמד שציונו הממוצע בלימודים הינו 94, אין סיכוי טוב יותר להתקבל למגמה מאשר מועמד אחר שציונו הממוצע יהיה 90. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.
◄ למגמה החברתית בציון מתאם 100 לפחות וממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה. הקבלה מתבססת על ציונים, 2 המלצות אקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה או שנייה, בעת הרישום. בעדיפות שנייה - רק אם העדיפות הראשונה היא מביה’ס לפסיכולוגיה. לראיון יוזמנו רק מועמדים שיוחלט במגמה שהינם מתאימים.
◄ למגמה הפסיכוביולוגית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. הקבלה תיעשה עפ’י שקלול של ציוני ב.א., המלצות אקדמית אחת וראיון עם חברי הסגל של המגמה. לראיון יוזמנו רק מועמדים שיוחלט במגמה שהינם מתאימים.
◄ למגמה הקוגניטיבית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. הקבלה תיעשה עפ’י שקלול של ציוני ב.א., 2 המלצות אקדמיות וראיון אישי. לראיון יוזמנו רק מועמדים שיוחלט במגמה שהינם מתאימים.
◄ למגמת קוגניציה ומוח בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה . הקבלה מתבססת על ציונים, 2 המלצות אקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. לראיון יוזמנו רק מועמדים שיוחלט במגמה שהינם מתאימים. (למעט נרשמים למגמה הקוגניטיבית שיכולים בעדיפות שנייה).
מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ’י שיקולי כל מגמה, בהתאם לנתוני המועמדים. בעת הרישום לתואר שני בפסיכולוגיה
◄ במגמה הקלינית, מעבר לחתך הקבלה, מיון המועמדים לקראת ימי ההערכה יתבצע לפי ציון מבחן המתאם. מרגע שמועמד הוזמן ליום הערכה, הציון הקובע הוא ציונו ביום ההערכה. המגמות שומרות לעצמן את הזכות לעשות שינוי באופן המיון בכל עת.

מבנה כללי של תכנית הלימודים בלימודי פסיכולוגיה:
◄ קורסי חובה: קורסים מתודולוגיים וסטטיסטיים | קורסי חובה ע’פ המפורט בתכנית כל אחת מהמגמות
◄ קורסי בחירה מתוך רשימת שיעורי בחירה להשלמת מכסת השעות הנדרשת
◄ שתי עבודות סמינריוניות (במגמה הפסיכוביולוגית)
◄ עבודה סמינריונית אחת ביתר המגמות
◄ עבודת גמר
◄ בחינת גמר או הגנה על עבודת הגמר (במגמה הפסיכוביולוגית)
◄ פרקטיקום במגמה הקלינית- מחקרית

מסלול ישיר לדוקטורט:
תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדות לאופן לימוד ישיר עד סוף שנה ב’ ללימודי המ.א. לסטודנטים שמתקבלים לדוקטורט ישיר סיכוי טוב לקבל מלגת תמיכה.

מסלולי לימוד:
◄ פסיכולוגיה קלינית מחקרית
◄ פסיכולוגיה חברתית
◄ פסיכוביולוגיה
◄ פסיכולוגיה קוגניטיבית
◄ קוגניציה מוח

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649