NIRSH-FRONT

אוניברסיטת תל-אביב

ביואינפורמטיקה תואר שני

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה ,לימודי חינוך והוראה ,לימודי תעודה ,מכינות/פסיכומטרי/בגרויות ,לימודי דוקטורט
  • אזור גיאוגרפי:
     גוש דן - אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

אודות התכנית:
ביואינפורמטיקה הוא תחום חדש העוסק בפיתוח טכניקות במדעי המחשב ומימושן בפתרון בעיות המתעוררות במדעי החיים. התכנית משותפת לפקולטה למדעי החיים, לפקולטה לרפואה ולפקולטה למדעים מדויקים (בית הספר למדעי המחשב) ומנחי הסטודנטים בתכנית, ישתייכו לפקולטות אלו. ככלל, השיוך הפקולטטי והאדמיניסטרטיבי של התלמידים ייקבע על פי שיוך המנחה הראשי/ת.

מטרת התכנית:
הכשרת סטודנטים בעלי ידע בין תחומי ממוקד, שיוכלו להשתלב בחברות ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה, חיזוק המחקר הבסיסי והיישומי באוניברסיטה ובתעשייה המשלבת מרכיבים של היי-טק לפיתוחים ברפואה בחקלאות ובמדעי החיים.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות ביואינפורמטיקה תואר שני


קבלת תלמידים:
◄ יתקבלו לתכנית בוגרי תוכנית הלימודים הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המחשב ובביולוגיה עם הדגש בביואינפורמטיקה, אשר הציון הממוצע שלהם הוא 85 לפחות.
◄ בוגרי תואר דו-חוגי בביולוגיה-מדעי המחשב ובוגרי תכניות דו-חוגיות אחרות בעלי ציון ממוצע 85 ומעלה יתקבלו על תנאי שיעמדו בקורסי השלמה שיוטלו עליהם ע’י ועדת הקבלה לתכנית, בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים. קורסי השלמה אלו יכללו את הקורסים הבאים מתוכנית התואר הראשון בביואינפורמטיקה: מעבדה בכלים לביואינפורמטיקה, גנומיקה חישובית, וקורס ליבה נוסף לבחירה. בנוסף, יידרשו לימודי השלמה בהתאם לרקע המועמד כמפורט להלן:
- בוגרי מדעי המחשב וחוג נוסף ממדעי החיים, הכימיה או הרפואה יצטרכו להשלים את ארבעת קורסי הבסיס הבאים ממדעי החיים: ביוכימיה (אנזימולוגיה ומטבוליזם), ביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית וגנטיקה.
- בוגרי ביולוגיה או רפואה וחוג נוסף המשיק למדעי המחשב (פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה והנדסה) יצטרכו להשלים את ארבעת קורסי הבסיס הבאים ממדעי המחשב: תוכנה 1, מבני נתונים, מודלים חישוביים ואלגוריתמים. בנוסף יידרש ידע המקביל לחומר הנלמד בקורסים מתמטיקה בדידה ומבוא מורחב למדעי המחשב. תלמיד שחסר לו ידע זה חייב להשלימו לקראת הלימודים.
◄ על התלמיד להשלים לפחות ארבעה מהקורסים הללו (קורסי בסיס וקורסים ביואינפורמטיים) במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. עד לעמידה בתנאי זה יהיה התלמיד במעמד של ’מועמד על תנאי’ ואחריו יוגדר כסטודנטים מן המניין בתכנית. השלמת יתר הקורסים תוכל להתבצע במהלך לימודי התואר השני ותהווה תנאי מעבר לשנה ב’ בתכנית.
◄ לכל המתקבלים לתכנית מהווה מעבר הקורס ’סיבוכיות’ (או קורס שקול לו במוסד אחר) בציון 80 לפחות דרישת מעבר לשנה ב’ בתכנית.
◄ תלמידים יתקבלו ע’’י ועדת התוכנית על סמך ציונים, מכתבי המלצה, ובמידת הצורך ראיון אישי. הקבלה מותנית בהסכמת חבר/ת סגל בתחום לשמש כמנחה. הקבלה מותנית גם בקיום דרישות הקדם של המחלקה אליה שייך המנחה.

מבנה הלימודים:
◄ משך הלימודים לתואר ’מוסמך אוניברסיטה’ הוא ארבעה סמסטרים ולכל היותר שישה סמסטרים. רק במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה לתואר שני לאשר חריגה מפרק זמן זה
◄ הלימודים יכללו קורסים, ביצוע עבודות מחקר, הגשת עבודת גמר (תזת מוסמך) בכתב, ועמידה בבחינת גמר
◄ הקורסים הנדרשים יורכבו מארבע חטיבות. כל חטיבה תורכב ממספר קורסים, כאשר התלמידים יידרשו ללמוד 33-29 ש’ס בסה’כ, כפוף להגבלות על מספר הנקודות

כל מסלולי הלימוד של  אוניברסיטת תל-אביב


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649